enfrdeitpt

Projecte del Centre cívic, 2a fase. Aprovació inicial.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

 2009/1166 - AJUNTAMENT DE PRADES. Anunci: Per acord de ple, de data 16 de gener de 2009, es va aprovar inicialment el projecte del Centre cívic, 2a fase, redactat per l'arquitecte Pau Jansà i Olivé i per l'arquitecte municipal Joan Josep Gisbert i Torrents, amb un pressupost de 1.311.674,08 euros. Mitjançant aquest anunci, se sotmet l'esmentat projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP de Tarragona, perquè les persones interessades examinin el projecte i presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi presentat cap al·legació es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'acord definitiu.
El projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de Prades, de 8 hores a 15 hores, de dilluns a divendres.
Prades, 27 de gener de 2009. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal
Remitent  AJUNTAMENT PRADES
 
Emissor  ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE PRADES
Tema  PROJECTE/MEMòRIA OBRES ESPORT. BIBLIOTEQUES. MUSEUS. CENTRES CíVICS...
Expedient  
Data Publicació  05/02/2009
BOP  29 - Fascicle 1
2009/1166 - AJUNTAMENT DE PRADES

Plaça Major

Image

Poblet

Image
El tiempo - Tutiempo.net

Prades

Image

Siurana

Image