enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsPer Decret de l'Alcaldia número 086/2011, de data 27 de juny de 2011, es van efectuar les delegacions genèriques d'atribucions de l'alcaldessa en favor dels regidors que tot seguit es relacionen:

Regidor/a Àrea Serveis
Sr. Eugeni Coll i Rovira Cultural i turística Cultura i ensenyament
Joventut
Turisme i festes
Sr. Llorenç Torruella i Ramiro Medi ambient Medi ambient, ecologia i camins
Sr. Joan Llurba i Borrull Urbanisme i esports Arquitectura i urbanisme
Obres municipals
Esports
Piscina i poliesportiu
Sr. Joan Pons i Mariné Hisenda i serveis Hisenda
Serveis comunitaris
(Aigües, sanejament, enllumenat públic)
Piscina i poliesportiu
Sra. Rosa M. Domènech i Lladó Agricultura i sanitat Agricultura
Sanitat
Sr. Josep M. Planas i Pujol Benestar social Benestar social

L'abast de les funcions d'aquesta delegació comportarà facultats de direcció i gestió, excloent-se les de caràcter resolutori.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Prades, 30 de juny de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient          
       
Data Publicació: 07/07/2011       
BOP : 155 - Fascicle 1       
2011/7897 - AJUNTAMENT DE PRADES