enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

oficialsPer acord plenari de data 29 de juny de 2011, s'ha acordat el règim de les indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació.

- Establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, que tot seguit es detalla:
a) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
Ple: 250,00 euros/sessió
b) Per comissions de serveis:
Les que circumstancialment hagin d'efectuar els membres de l'Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:
- Pernoctant:
- Despeses d'estada: Import de les despeses que es justifiquin
- Manutenció: 85,00 euros/dia
- Sense pernoctar:
- Manutenció: 40,00 euros/dia
- Despeses de viatge:
- S'abonarà l'import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport
- En el supòsit d'utilitzar vehicle propi s'abonarà la quantitat de 0,30 euros/km i l'import de les despeses d'autopista i d'aparcament que es justifiquin

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa concordant.

Prades, 30 de juny de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

2011/7896 - AJUNTAMENT DE PRADES
Expedient: 05-2011       
Data Publicació: 07/07/2011        
BOP 155 - Fascicle 1