enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de la Prades, sobre nomenament de tinents d'alcalde (04-2011)

Per Decret d-Alcaldia núm. 085/2011 de data 27 de juny de 2011, s'han nomenat els tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Prades. Les persones nomenades són les següents:

Sr. Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde
Sr. Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Prades, 30 de juny de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient: 04-2011       
Data Publicació 07/07/2011      
BOP 155 - Fascicle 1
2011/7895 - AJUNTAMENT DE PRADES