enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsData Publicació 16/02/2013 BOP T 40 Text de la Inserció 2013-01615. Ajuntament de Prades

ANUNCI de l¿Ajuntament de Prades, sobre l¿aprovació definitiva del pressupost de 2013 (06-2013).

No havent-se presentat reclamacions contra l¿acord d¿aprovació inicial del Pressupost per a l¿exercici de 2013, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons s¿anuncià al BOP de Tarragona, núm. 17, de data 21 de gener de 2013, i esdevingut definitiu, es fan públics el Pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS Capítol Denominació Import euros A) OPERACIONS CORRENTS 1 Impostos directes 519.000,00 2 Impostos indirectes 6.000,00 3 Taxes i altres ingressos 678.294,64 4 Transferències corrents 247.400,00 5 Ingressos patrimonials 21.510,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL 6 Alienació d¿inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 253.283,28 C) OPERACIONS FINANCERES 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 190.512,08 TOTAL 1.916.000,00

DESPESES Capítol Denominació Import euros A) OPERACIONS CORRENTS 1 Despeses de personal 269.800,00 2 Despeses en béns corrents i serveis 642.212,15 3 Despeses financeres 28.500,00 4 Transferències corrents 19.110,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL 6 Inversions reals 686.694,00 7 Transferències de capital 190.512,08 C) OPERACIONS FINANCERES 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 79.171,77 TOTAL 1.916.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA Denominació plaça Subescala - Classe Núm. places Grup Situació F. Habilitació Nacional Secretari-interventor Secretaria-intervenció 1 A2 Vacant

B) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació Administratiu 1 Cap 1a administratiu Jornada parcial Cobert Administratiu 2 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert Administratiu 3 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert Operari d¿obres i jardineria 4 Oficial primera Jornada completa Cobert Operari d¿obres i jardineria 5 Oficial primera Jornada completa Cobert Operari d¿obres i jardineria 6 Oficial primera Jornada completa Cobert Bibliotecària 7 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert Informadora turística 8 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert Netejadora 9 Personal de neteja Jornada completa Cobert Treballadora familiar 10 Treballadora familiar Jornada completa Cobert Treballadora familiar 11 Treballadora familiar Jornada completa Cobert

C) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER EVENTUAL Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació Operari de neteja 1 Peó Jornada completa Vacant

Contra l¿aprovació del Pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el term ini de dos mesos des de la publicació d¿aquest anunci, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prades, 8 de febrer de 2013. El secretari, Ramon Conillera i Marçal.