enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsData Publicació 04/02/2013 BOP T 29 Text de la Inserció 2013-01071. Ajuntament de Prades

ANUNCI de l¿Ajuntament de Prades, de notificació a interessats de compareixença en un recurs contenciós administratiu (05-2013).

No havent estat possible practicar la notificació als interessats que més avall es relacionen per causes no imputables a aquesta Administració, es procedeix, en compliment d¿allò que disposa l¿article 59.5 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a efectuar l¿esmentada notificació mitjançant el present anunci.

Us notifico que el Ple de la corporació, en la sessió del dia 5 de desembre de 2012, va acordar el següent:

¿1r.- Compareixença en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 578-2012 i de l¿encàrrec de la defensa jurídica ¿ Aprovació Amb data 14 de novembre de 2012 s¿ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, en el qual es comunica a l¿Ajuntament que les senyores Georgina Mallafré Garau i Nuria Garau Martí han interposat un recurs contenciós administratiu ordinari, que ha rebut el núm. 578-2012, contra el Decret de l¿Alcaldia emès el 9 de maig de 2012, pel qual s¿acorda aprovar definitivament els Estatuts i Bases d¿Actuació de la Junta de Compensació de la UA 12 ¿Cova del Vidre¿.

L¿Ajuntament disposa del termini de vint dies hàbils per a trametre l¿expedient administratiu i personar-se en el procés judicial.

El Ple de la corporació, per unanimitat,

ACORDA: Primer.- Trametre l¿expedient administratiu de referència al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona. Segon.- Personar-se en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 578-2012. Tercer.- Encarregar la defensa i representació de l¿Ajuntament de Prades als lletrats de la Diputació de Tarragona. Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa-presidenta de l¿Ajuntament per atorgar poders generals per a plets, si és necessari. Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats en l¿expedient.¿

Així mateix, us emplaço perquè si és del vostre interès comparegueu com a part interessada, en el termini de nou dies, davant l¿esmentat Jutjat, en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 578-2012. També us faig saber que en el cas de no personar-se en l¿esmentat termini, es continuarà el procediment sense que se li faci cap altra notificació.

Cognoms i nom Localitat FIGUERAS BRU MODESTA TARRAGONA GARAU MARTÍ ELISABETH TARRAGONA ROCH DOMÈNECH FRANCISCO JAVIER CARDEDEU CASAPRIMA ASENS LÍDIA CARDEDEU VALLHONRAT LLURBA ERNESTO TARRAGONA FARRÉ CAÑELLAS BONAVENTURA DESCONEGUDA

Prades, 28 de gener de 2013. El secretari, Ramon Conillera i Marçal.