enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
Inserció 2013-523

Remitent AJUNTAMENT PRADES

Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE PRADES

Tema ORDENANCES FISCALS. PREUS PúBLICS. APROVACIó INICIAL/PROVISIONAL.

Resum Derogació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. Aprovació provisional.

Expedient

Data Publicació 22/01/2013

BOP T 18


Text de la Inserció

2013-00523
Ajuntament de Prades

ANUNCI

de l¿Ajuntament de Prades, sobre aprovació provisional de la derogació d¿una Ordenança fiscal (04-2013).

Per acord del Ple de la corporació de data 11 de gener de 2013 es va aprovar provisionalment la derogació de l¿Ordenança fiscal núm. T-18 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el BOP núm. 259, de 11 de novembre de 2009.

Mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils durant el qual es poden presentar les reclamacions que es considerin adients.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, l¿acord d¿aprovació provisional esdevindrà definitiu.

Prades, 15 de gener de 2013.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.