enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Dades de la Inserció
Inserció 2013-2397

Remitent AJUNTAMENT PRADES

Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE PRADES

Tema PROJECTE/MEMòRIA OBRES VIES PúBLIQUES. MOBILIARI URBà.
PROJECTE/MEMòRIA OBRES AIGUA. CLAVEGUERAM. ABOCADORS. ENLLUMENAT.

Resum Projecte obres d'urbanització del c/ Onze de Setembre. Aprovació definitiva.

Expedient

Data Publicació 06/03/2013

BOP T 55


Text de la Inserció

2013-02397
Ajuntament de Prades

ANUNCI de l¿Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d¿un projecte simplificat d¿obres (07-2013).

En compliment des que disposa l¿article 38.2 del Reglament d¿obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte de les obres d¿urbanització del carrer Onze de Setembre, aprovat inicialment pel Ple de la corporació el dia 11 de gener de 2013, es considera definitivament aprovat en no haver-se presentat cap al·legació en el decurs del termini d¿informació pública al qual ha estat sotmès.

Prades, 26 de febrer de 2013.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.