enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre l'aprovació definitiva del pressupost de 2012 (05-2012).

No havent-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici de 2012, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons s'anuncià al BOP de Tarragona, núm. 63, de data 15 de març de 2012, i esdevingut definitiu, es fan públics el pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

PRESSUPOST ÚNIC
INGRESSOS
Capítol Denominació Import euros
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos directes 471.900,00
2 Impostos indirectes 13.275,00
3 Taxes i altres ingressos 609.844,70
4 Transferències corrents 254.694,99
5 Ingressos patrimonials 20.862,66
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació d'inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 94.422,65
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00
TOTAL 1.465.000,00

DESPESES
Capítol Denominació Import euros
A) OPERACIONS CORRENTS
1 Despeses de personal 276.450,00
2 Despeses en béns corrents i serveis 548.737,86
3 Despeses financeres 16.200,00
4 Transferències corrents 17.900,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 541.605,00
7 Transferències de capital 0,00
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 64.107,14
TOTAL 1.465.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Denominació plaça Subescala - Classe Núm. places Grup Situació
F. Habilitació Nacional
Secretari-interventor Secretaria-intervenció 1 A2 Vacant

B) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX
Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació
Administratiu 1 Cap 1a administratiu Jornada parcial Cobert
Administratiu 2 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert
Administratiu 3 Oficial administratiu primera Jornada completa Cobert
Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació
Operari d'obres i jardineria 4 Oficial primera Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 5 Oficial primera Jornada completa Cobert
Operari d'obres i jardineria 6 Oficial primera Jornada completa Cobert
Bibliotecària 7 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert
Informadora turística 8 Auxiliar administratiu Jornada parcial Cobert
Netejadora 9 Personal de neteja Jornada completa Cobert
Treballadora familiar 10 Treballadora familiar Jornada completa Cobert
Treballadora familiar 11 Treballadora familiar Jornada completa Cobert

C) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER EVENTUAL
Denominació lloc de treball Núm. Categoria professional Tipus contracte Situació
Operari de neteja 1 Peó Jornada completa Vacant

Contra l'aprovació del Pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest anunci, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prades, 3 d'abril de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.


Data Publicació: 12/04/2012
BOP T 85 Text de la Inserció 2012-03821