enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre l'aprovació inicial del pressupost de 2012 (03-2012)

A la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7-85, de 2 d'abril, i 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2-2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l'exercici 2012, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 2 de març de 2012.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2-2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre general
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 6 de març de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal..

Data Publicació 15/03/2012
BOP T 63
Data Publicació 15/03/2012BOP T 63Text de la Inserció : 2012-02575 Ajuntament de Prades