enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació d'un projecte d'obres (04-2012).

Aprovat inicialment per acord del Ple de la corporació de data 2 de març de 2012 el projecte de les obres d'urbanització del carrer Onze de Setembre, s'exposa al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP, durant el qual es pot examinar a la secretaria d'aquest Ajuntament en hores d'oficina i formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hi hagi presentat cap al·legació es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 6 de març de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Inserció: 2012-2576
Data Publicació 13/03/2012