enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsEl Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 2011, ha adoptat l'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals:
- I-01 Impost sobre béns immobles
- I-02 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- I-03 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- I-04 Impost sobre activitats econòmiques
- I-05 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
- T-01 Taxa per expedició de documents administratius
- T-02 Taxa per atorgament de llicències urbanístiques
- T-03 Taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics
- T-04 Taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local
- T-05 Taxa de serveis de clavegueram
- T-06 Taxa de recollida d'escombraries i altres residus sòlids urbans
- T-07 Taxa de subministrament d'aigua
- T-08 Taxa de piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
- T-09 Taxa per instal·lació de quioscos a la via pública
- T-10 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues
- T-11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa
- T-12 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
- T-13 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb anuncis, i per portades, aparadors i vitrines
- T-14 Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública
- T-15 Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
- T-16 Taxa del servei de veu pública
- T-17 Taxa per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental
- T-19 Taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el BOP, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de les modificacions aprovades, les quals en

traran en vigor el dia 1 de gener del 2012 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Prades, 6 d'octubre de 2011. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 14/10/2011  BOP 237 - Fascicle 1