enfrdeitpt
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, de citació a interessats per a ésser notificats per compareixença (11-2011)

No havent estat possible practicar la notificació a l'interessat per causes no imputables a aquesta administració, en compliment d'allò que disposa l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci se cita als interessats relacionats a continuació, als seus representants o als seus possibles hereus per tal que compareguin en el lloc que s'indica, a l'objecte de ser notificats dels actes que els afectin amb relació a les liquidacions i procediments relacionats.
Els interessats, els seus representants o els seus possibles hereus hauran de comparèixer, a fi de ser notificats, a la Secretaria d'aquest Ajuntament, situat a la plaça Major, 2, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 hores, en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
L'òrgan responsable de la tramitació dels procediments relacionats és la Secretaria d'aquest Ajuntament.
S'adverteix als interessats que de no comparèixer dins del termini esmentat, la notificació s'entendrà realitzada, a tots els efectes legals des del dia següent al del seu venciment.
Contra la resolució objecte de notificació, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, des del dia següent de la seva notificació.

CONCEPTE: liquidacions definitives de contribucions especials per al finançament de l'obra renovació de l'enllumenat públic del carrer Jaume Huguet.

Núm.
d'ordre Subjecte passiu Situació de l'immoble Referència cadastral Valor cadastral Quota resultant
1 ISIDRE MADUELL RAMON CL JAUME HUGUET 1 Es:1 Pl:00 Pt:01 2153401CF3725S0001RF 34.474,59 euros 156,96 euros
2 MARIA CLAUSTRE DASCA SEVIL CL JAUME HUGUET 1 Es:1 Pl:00 Pt:02 2153401CF3725S0002TG 34.474,59 euros 156,96 euros
7 JORDI GELIS BLASCO CL JAUME HUGUET 1 Es:1 Pl:03 Pt:01 2153401CF3725S0007PB 29.953,33 euros 136,38 euros
9 ISIDRE MADUELL RAMON CL JAUME HUGUET 1 Es:1 Pl:AT Pt:01 2153401CF3725S0009SX 4.249,10 euros 19,35 euros
10 ISIDRE MADUELL RAMON CL JAUME HUGUET 1 Es:1 Pl:AT Pt:02 2153401CF3725S0010PB 4.249,10 euros 19,35 euros
12 JOSE USANCH TEIXIDO CL JAUME HUGUET 1 Es:2 Pl:00 Pt:02 2153401CF3725S0012SX 34.474,59 euros 156,96 euros
18 JOAQUIN SABATE FAUSTO CL JAUME HUGUET 1 Es:2 Pl:02 Pt:01 2153401CF3725S0018KT 50.864,16 euros 231,58 euros
25 FRANCISCO TORRES JEREZ CL JAUME HUGUET 1 Es:3 Pl:01 Pt:01 2153401CF3725S0025XO 50.864,16 euros 231,58 euros
32 CECILIA PUJOL CLIVILLE CL JAUME HUGUET 1 Es:3 Pl:02 Pt:04 2153401CF3725S0032ED 50.864,16 euros 231,58 euros
34 JUAN CARLOS TORRENTS FERRAN CL JAUME HUGUET 1 Es:3 Pl:03 Pt:02 2153401CF3725S0049JR 55.950,57 euros 254,74 euros
36 ISIDRE MADUELL RAMON CL JAUME HUGUET 1 Es:4 Pl:00 Pt:01 2153401CF3725S0037IK 5.523,82 euros 25,15 euros
44 FRANCISCO MONCUNILL SERRA CL JAUME HUGUET 1 Es:4 Pl:00 Pt:09 2153401CF3725S0043AZ 5.523,82 euros 25,15 euros
49 FRANCISCO MONCUNILL SERRA CL JAUME HUGUET 3 Es:1 Pl:00 Pt:01 2153402CF3725S0001DF 48.974,99 euros 222,98 euros
54 CONSUELO GARCIA DE MINGO CL JAUME HUGUET 3 Es:1 Pl:01 Pt:03 2153402CF3725S0006KL 48.974,99 euros 222,98 euros
58 MIGUEL MERINO NAVARRO CL JAUME HUGUET 3 Es:1 Pl:02 Pt:03 2153402CF3725S0010LB 48.974,99 euros 222,98 euros
64 FRANCISCO FORTUNY MAS CL JAUME HUGUET 3 Es:2 Pl:01 Pt:01 2153402CF3725S0016WE 48.974,99 euros 222,98 euros
69 FRANCISCO MONCUNILL SERRA CL JAUME HUGUET 3 Es:3 Pl:00 Pt:02 2153402CF3725S0021RT 5.684,42 euros 25,88 euros
71 JOSE M VALERIANO TORRENTS CL JAUME HUGUET 3 Es:3 Pl:00 Pt:04 2153402CF3725S0023YU 5.684,42 euros 25,88 euros
72 DIEGO JURADO MARTOS CL JAUME HUGUET 3 Es:3 Pl:00 Pt:05 2153402CF3725S0024UI 5.684,42 euros 25,88 euros
74 JOAQUIN SABATE FAUSTO CL JAUME HUGUET 3 Es:3 Pl:00 Pt:07 2153402CF3725S0026OP 5.684,42 euros 25,88 euros
75 JOSE M LOPEZ NEBRERA CL JAUME HUGUET 3 Es:3 Pl:00 Pt:08 2153402CF3725S0027PA 5.684,42 euros 25,88 euros
86 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 02 2054801CF3725C0001PX 4.467,26 euros 20,34 euros
87 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 03 2054801CF3725C0002AM 4.467,26 euros 20,34 euros
88 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 04 2054801CF3725C0003SQ 4.467,26 euros 20,34 euros
89 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 05 2054801CF3725C0004DW 4.467,26 euros 20,34 euros
90 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 06 2054801CF3725C0005FE 4.467,26 euros 20,34 euros
91 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 07 2054801CF3725C0006GR 4.467,26 euros 20,34 euros
92 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 08 2054801CF3725C0007HT 4.467,26 euros 20,34 euros
93 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 09 2054801CF3725C0008JY 4.467,26 euros 20,34 euros
94 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 10 2054801CF3725C0009KU 4.467,26 euros 20,34 euros
95 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 11 2054801CF3725C0010HT 4.467,26 euros 20,34 euros
96 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 12 2054801CF3725C0011JY 4.346,52 euros 19,79 euros
97 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 13 2054801CF3725C0012KU 4.346,52 euros 19,79 euros
98 CONSTRUCCIONES MANUEL MATA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 14 2054801CF3725C0013LI 4.346,52 euros 19,79 euros
99 CONSTRUCCIONES MANUEL MAYA E HIJOS, SL PZ CREU DE LA 0001 1 -1 15 2054801VF3725C0014BO 4.346,52 euros 19,79 euros

Prades, 13 de setembre de 2011. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació 20/09/2011BOP 217 - Fascicle 22011/10628 - AJUNTAMENT DE PRADES