enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials  Data Publicació 11/03/2013   BOP T 59 Text de la Inserció 2013-02588. Ajuntament de Prades

ANUNCI de l¿Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva de la derogació d¿una Ordenança fiscal (08-2013).

Publicat al BOP de Tarragona núm. 18, del dia 22 de gener de 2013, i al tauler d¿anuncis, l¿acord provisional pel qual s¿aprova la derogació de l¿Ordenança fiscal núm. T-18 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el BOP núm. 259, de 11 de novembre de 2009, no s¿han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant el termini de 30 dies en que ha estat exposat al públic.

En compliment del que disposa l¿article 17.3 del Reial decret legislatiu 2-2004, de 5 de març, pel qual s¿aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l¿acord d¿aprovació provisional es considera aprovat definitivament.

Tal com disposa l¿article 17.4 de l¿esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació el citat acord.

En contra de l¿acord de referència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació d¿aquest anunci al BOP de Tarragona.

Prades, 4 de març de 2013. El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

¿6è.- Derogació de l¿ordenança fiscal núm. T-18 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil ¿ Aprovació En data 16 de juliol de 2009 aquest Ajuntament de Prades va aprovar l¿ordenança fiscal núm. T-18 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 259, de data 11 de novembre de 2009. El dia 12 de juliol de 2012 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentència en els assumptes acumulats C-55-11, 57-11 i 58-11, corresponents a les qüestions prejudicials promogudes pel Tribunal Suprem en els recursos de cassació núm. 4307-2009, 1085-2010 i 861-2009. Aquests recursos s¿interposaren en impugnació de la validesa d¿ordenances fiscals reguladores de taxes per l¿aprofitament del domini públic local a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil dels ajuntaments de Santa Amàlia (Badajoz), Tudela (Navarra) i Torremayor (Badajoz). Així mateix, les qüestions prejudicials esmentades van propiciar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspengués, sistemàticament, la tramitació dels recursos contenciosos administratius interposats contra anàlogues ordenances fiscals aprovades per municipis de l¿àmbit territorial de competència d¿aquest òrgan jurisdiccional, entre els quals es troba el recurs núm. 11-2010, que impugna l¿ordenança fiscal d¿aquest ajuntament. Així doncs, segons la Sentència del TJUE, els ajuntaments només podran cobrar taxes municipals per l¿ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en raó de l¿explotació de serveis de telefonia mòbil, a les operadores de xarxes de telecomunicacions titulars d¿instal·lacions però no a les operadores que no siguin titulars d¿aquestes xarxes. Per la seva banda, el Tribunal Suprem aplica per primera vegada aquest pronunciament del TJUE en les sentències de 10 i 15 d¿octubre de 2012 que estimen, respectivament, els recursos de cassació núm. 4307-2009 i 1085-2010, cassant les sentències recorregudes i anul·lant determinats preceptes de les ordenances fiscals impugnades. Els preceptes anul·lats es refereixen a la delimitació del fet imposable, la determinació del subjecte passiu i la quantificació de la taxa, que son els elements essencials del tribut. Cal precisar també que, si bé les sentències del Tribunal Suprem afecten dues ordenances fiscals concretes, no es pot obviar que creen una doctrina que han seguit totes les sentències posteriors del Tribunal Suprem en anàlegs recursos de cassació que discutien el mateix tipus d¿ordenances fiscals de municipis d¿arreu del territori espanyol. A banda d¿això, s¿ha de tenir en compte que la resolució del TJUE, de 12 de juliol de 2012, obliga els tribunals nacionals a interpretar la norma de conformitat amb allò que s¿hi decideix. Consegüentment, és procedent derogar l¿ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 259, de data 11 de novembre de 2009, atès que la recent jurisprudència que s¿exposa priva de la validesa jurídica a l¿empara de la qual s¿havia aprovat aquesta ordenança fiscal. És competència del Ple municipal adoptar l¿acord de derogació de l¿ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 259, de data 11 de novembre de 2009, de conformitat amb allò que estableix l¿article 22.2.d) de la Llei 7-1985, de 2 d¿abril, reguladora de les bases del règim local, i l¿article 52.2.d) del Decret legislatiu 2-2003, de 28 d¿abril, pel qual s¿aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l¿article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2-2004, de 5 de març. El ple de la Corporació, per unanimitat,

ACORDA: Primer. Derogar l¿ordenança fiscal de l¿Ajuntament de Prades núm. T-18 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d¿empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 259, de data 11 de novembre de 2009 i donar compliment als requisits de publicació que ordena la normativa d¿aplicació.

Segon. Trametre l¿acord de derogació que es disposa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en el recurs contenciós administratiu núm. 11-2010, a l¿efecte previst en l¿article 76 de la Llei 29-1998, de 13 de Juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.¿