enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsData Publicació 13/03/2013 BOP T 61 Text de la Inserció 2013-02737. Ajuntament de Prades

ANUNCI de l¿Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d¿un projecte simplificat d¿obres (07-2013).

En compliment des que disposa l¿article 38.2 del Reglament d¿obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte simplificat titulat ¿Adequació dels quadres de comandament de l¿enllumenat públic envers la gestió energètica¿, aprovat inicialment pel Ple de la corporació el dia 11 de gener de 2013, es considera definitivament aprovat en no haver-se presentat cap al·legació en el decurs del termini d¿informació pública al qual ha estat sotmès.

Prades, 26 de febrer de 2013. El secretari, Ramon Conillera i Marçal.