enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

oficialsA l'empara del previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2-2004, de 5 de març, s'estableix la taxa del servei d'ajuda a domicili.

Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'ajuda a domicili, per part d'un treballador familiar propi o concertat, a individus o famílies valorades pels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp que pateixen unes necessitats psicosocials i d'organització de la llar, amb l'objectiu d'evitar situacions d'institucionalització i donar suport psicosocial per tal de desenvolupar un desenvolupament integral de l'individu o de la família, intervenint directament en l'usuari i la seva llar.

Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58-2003, de 17 de desembre, general tributaria, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa

Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix els articles 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix els articles 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa del servei prestat, d'acord amb la tarifa que conté l'annex d'aquesta Ordenança.

Article 7. Meritació.
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir en el moment en què s'iniciï la prestació del servei de què es tracti i que estigui sotmès a la taxa.

Article 8. Declaració.
Les persones interessades en la prestació del servei el sol·licitaran a les oficines de l'Ajuntament.

Article 9. Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que les corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 183 i següents de la Llei general tributaria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La present Ordenança reguladora de la taxa del servei d'ajuda a domicili es completa amb l'annex que s'incorpora a la mateixa.

Annex: Elements necessaris per la determinació de l'obligació tributària.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data 10 de febrer de 2012, començarà a regir el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles o els seus paràgrafs no modificats seguiran vigents.


ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA TAXA DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

Article 1. Tarifa.
Les tarifes a aplicar seran les següents:

Concepte Euros
Ajuda a domicili, per hora 5,00

Article 2. Beneficis fiscals.
Les unitats familiars beneficiàries d'aquest servei el podran rebre de manera gratuïta o bonificada d'acord amb la valoració realitzada pels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp."

En contra de l'acord de referència es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOP de Tarragona.

Prades, 13 de febrer de 2012. El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació 21/02/2012BOP T 432012-01643