enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació d'un plec de condicions per a l'ús privatiu d'un bé de domini públic (20-2011)

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat, en la sessió del dia 16 de novembre de 2011, el plec de condicions particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades, per tant s'exposa al públic pel termini de 30 dies, a comptar de l'endemà de l'ultima de les publicacions d'aquest anunci en perfil del contractant, el tauler d'anuncis, en el BOPT o en el DOGC, per tal que es puguin presentar reclamacions o al·legacions.

Prades, 23 de novembre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 30/11/2011BOP 276 - Fascicle 12011/13665 - AJUNTAMENT DE PRADES