enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials
Edicte de l'Ajuntament de Prades, de notificació i requeriment de renovació d'inscripció padronal (19-2011)

En aquest Ajuntament es tramita l'expedient iniciat per Decret de l'Alcaldia núm. 100/2011, de data 2 d'agost de 2011, per renovar les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència permanent, d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre i amb la resolució de 26 de maig de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri d'Administracions Públiques, per la qual es disposa la publicació de la resolució de 28 d'abril de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Local.
Intentada la notificació individual en domicili i no havent-se pogut realitzar, es procedeix, de conformitat amb l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, a efectuar-la mitjançant edicte.

Nom i cognoms NIE/Passaport
RAFAEL LOPEZ X09975370V
BENJAMIN LOPEZ VIDARTE X09975421E
Nom i cognoms NIE/Passaport
ANA VALERIA VIDARTE Y00516936W
FRANCO JAVIER VIDARTE 28879158N

D'acord amb la normativa esmentada, es requereix a les persones relacionades perquè procedeixin a la renovació de la inscripció en el padró municipal. Aquesta renovació podeu fer-la efectiva a les oficines de l'Ajuntament en el termini de 10 dies des de la publicació d'aquest edicte al BOP de Tarragona.
Transcorregut l'esmentat termini sense efectuar la renovació, es produirà la caducitat de la vostra inscripció al padró d'habitants i, en conseqüència, la baixa de l'esmentat padró.

Prades, 22 de novembre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 29/11/2011BOP 275 - Fascicle 1Text de la Inserció: 2011/13592 - AJUNTAMENT DE PRADES