enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials
Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre delegació de funcions per absència (16-2011) Mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 135/2011, de 2 de novembre, s'han delegat les funcions de l'Alcaldia en el primer tinent d'alcalde, Sr. Eugeni Coll i Rovira, des del dia 4 al dia 10 de novembre de 2011, ambdós inclosos, per absència del municipi de la Sra. Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa de Prades. La qual cosa es fa pública, d'acord amb el que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Prades, 2 de novembre de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
Data Publicació 10/11/2011, BOP 259 - Fascicle 1, 2011/12800 - AJUNTAMENT DE PRADES